3AMTPF35981200S เพลาจอบหมุนมีฟรีวิล T7 35X98 ยาว 1200มิล มีปลอกเซฟตี้

  • เพลาพีทีโอขนาด T7 ยอยส์กากบาทขนาด 35×98มิล
  • ความยาวปลายถึงปลาย 1200มิล
  • มีฟรีวีลป้องกันการหมุย้อนทาง
  • มีปลอกเซฟตี้
  • เฟืองรูในสำหรับต่อเพลาพีทีโอ 1-3/8″ 6ฟัน
  • เหมาะสำหรับกำลัง 65-100 แรงม้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

3AMTPF35981200S เพลาจอบหมุนมีฟรีวิล T7 35X98 ยาว 1200มิล มีปลอกเซฟตี้